Rada o činnosti asociace

PRAHA (nj) - V prosinci se sešla na svém posledním zasedání v roce 1998 rada Asociace turistických informačních center ČR.
Program jednání byl obsáhlý. V první řadě byla na programu otázka doplnění rady o členy z regionů, které dosud nemají v tomto orgánu své zástupce. Rada se bude scházet nejméně jednou za tři měsíce s tím, že členové rady budou nejdůležitější otázky chodu asociace řešit operativně v koordinaci se sekretariátem.
Rada se dále zabývala otázkou naší účasti na mezinárodních veletrzích cestovního ruchu Go v Brně a Holiday World v Praze. V této souvislosti bylo doporučeno pokračovat v jednáních s Českou centrálou cestovního ruchu o navázání hlubší spolupráce obou subjektů.
Na programu jednání bylo také zhodnocení naší účasti na veletrhu MADI, kde nám tato agentura nabídla bezplatnou prezentaci na Dni regionů, který se stal součástí veletrhu. Rada asociace vyjádřila poděkování agentuře za její přístup k naší asociaci.
Dále rada projednávala vydávání našeho Zpravodaje v roce 1999. Zpravodaj bude vycházet jako dvouměsíčník. Jeho první číslo v nákladu 4 000 ks bude k dispozici na veletrzích cestovního ruchu GO v Brně a na Holiday World v Praze.
Z dalších bodů rada projednávala například připravované vyhodnocení II. ročníku soutěže o nejlepší turistickou pohlednici za rok 1998, schválila vydání informativní brožurky o jednotlivých turistických informačních střediscích, která jsou členy asociace atd.